Scoala Mitocu-Dragomirnei

Subtitle

MISIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE MITOCU DRAGOMIRNEI

Școala Gimnazială Mitocu Dragomirnei este o şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe implicarea comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor educaționale în sprijinul comunității. Climatul educaţional al şcolii este bazat pe competiţie transparentă şi onestă, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice menite să susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse prin educaţie.

VIZIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE MITOCU DRAGOMIRNEI

Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu de pe raza județului Suceava, apreciată de către elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală.

ȚINTELE STRATEGICE

1. Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie, prin implicarea în proiecte şi parteneriate educaţionale şi prin participarea la competiţii, concursuri și olimpiade şcolare.

2. Realizarea unei şcoli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eşecului şcolar şi includerea unui număr cat mai mare de elevi într-o formă superioară de şcolarizare.

3. Implementarea reformei manageriale în toate domeniile majore pe baza valorilor promovate de şcoală, a unui sistem flexibil de circulaţie a informaţiei şi unei mari deschideri spre colaborarea cu partenerii educaţionali.

4. Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi

5. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern.


47.725468,26.249693